predmet C- 332/19 P: Žalba koju je 23. travnja 2019. podnio Hércules Club de Fútbol, S.A.D. protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 12. veljače 2019. u predmetu T-134/17, Hércules Club de Fútbol protiv Komisije