Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE))