Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/462 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)