Решение за изпълнение (ЕС) 2015/744 на Комисията от 8 май 2015 година за разрешаване на временна мярка, предприета от Нидерландия в съответствие с член 52 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на допълнителни изисквания за опаковане и етикетиране на електронни цигари, съдържащи никотин, и на контейнери за многократно пълнене (Текст от значение за ЕИП)