Pisemne zapytanie P-3986/08 skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) do Komisji. wstrzymania świadczenia usług jako środka walki z piractwem internetowym