Mål T-329/17: Tribunalens dom av den 7 mars 2019 — Hautala m.fl. mot Efsa (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande studier av cancerogenitet vilka upprättats i samband med förfarandet för förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat — Delvis avslag på ansökan om tillgång — Undantag avseende skydd för affärsintressen — Övervägande allmänintresse — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Begreppet information som rör miljöutsläpp)