Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/361 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)