Kohtuasi C-122/19 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 10. septembri 2020. aasta otsus – Hamas versus Euroopa Liidu Nõukogu, Prantsuse Vabariik ja Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Terrorismivastane võitlus – Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP – Artikli 1 lõiked 4 ja 6 – Määrus (EÜ) nr 2580/2001 – Artikli 2 lõige 3 – Organisatsiooni jätmine terroriaktides osalevate isikute, rühmituste ja üksuste loetellu – Tingimused – Kohtuorganiga samaväärne pädev asutus – Süüdimõistev otsus – Terroristlikus tegevuses osalemise ohu edasikestmine – Rahaliste vahendite külmutamise otsuste faktiline alus – Põhjendamiskohustus – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)