Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2964/95 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση στην Κοινότητα συστήματος καταγραφής των εισαγωγών και παραδόσεων αργού πετρελαίου