Υπόθεση C-562/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Paris (Γαλλία) στις 4 Νοεμβρίου 2015 — Carrefour Hypermarchés SAS κατά ITM Alimentaire International SASU