Υπόθεση C-40/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 29ης Ιουλίου 2019 [αίτηση του Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fashion ID GmbH & Co.KG κατά Verbraucherzentrale NRW eV (Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — Οδηγία 95/46/ΕΚ — Άρθρο 2, στοιχείο δ' — Έννοια του όρου «υπεύθυνος της επεξεργασίας» — Διαχειριστής ιστοσελίδας ο οποίος έχει ενσωματώσει σε αυτήν πρόσθετο μέσου κοινωνικής δικτύωσης (social plugin) το οποίο επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που την επισκέπτεται στον πάροχο του πρόσθετου αυτού — Άρθρο 7, στοιχείο στ' — Νόμιμη επεξεργασία δεδομένων — Λήψη υπόψη του συμφέροντος του διαχειριστή της ιστοσελίδας ή του συμφέροντος του παρόχου του ενσωματωμένου πρόσθετου μέσου κοινωνικής δικτύωσης — Άρθρο 2, στοιχείο η', και άρθρο 7, στοιχείο α' — Συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα — Άρθρο 10 — Ενημέρωση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα — Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία παρέχει στις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών ενεργητική νομιμοποίηση για προσφυγή στη δικαιοσύνη)