Monomeles Protodikeio Thessalonikis, apofasis tis 27/01/1993 # 253/1993