BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Föredragande: Michèle Rivasi, Claude Turmes