Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2344 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do walut z ograniczeniami dostępności aktywów płynnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)