Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2344 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на валутите с ограничения в наличността на ликвидни активи в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)