Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3530/86 z dnia 17 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3220/84 ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych