Rozporządzenie Rady (EWG) NR 1659/81 z dnia 19 maja 1981 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1674/72 ustanawiające ogólne zasady przyznawania i finansowania pomocy w odniesieniu do materiału siewnego