Sprostowanie do zatwierdzenia pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (Dz.U. C 122 z 9.4.2021)