Výzva na predloženie pripomienok k štátnej pomoci podľa časti I článku 1 ods. 2 protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu