Rådets beslut (EU) 2016/1883 av den 18 oktober 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Världshandelsorganisationens allmänna råd rörande Förenta staternas begäran om ett WTO-undantag för att låta Förenta staterna ge förmånsbehandling för därtill berättigade produkter med ursprung i Nepal