Mål T-130/17 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 21 juli 2017 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Inre marknaden för naturgas — Direktiv 2009/73/EG — Ansökan av Bundesnetzagentur om att ändra villkoren för undantag från unionsbestämmelser för driften av OPAL-ledningen — Kommissionens beslut om ändring av villkoren för undantag från unionsbestämmelser — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)