СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) Докладчик по становище: Мартина Длабайова