Απόφασητου Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 για την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 2020/C 178 I/01