Sprawa T-452/04: Wyrok Sądu z dnia 13 września 2010 r. — Editions Jacob przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracje — Wydawnictwo francuskojęzyczne — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem odsprzedaży aktywów — Decyzja w przedmiocie zatwierdzenia osoby przejmującej aktywa będące przedmiotem odsprzedaży — Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez odrzuconego kandydata do przejęcia aktywów — Niezależność pełnomocnika — Rozporządzenie (EWG) nr 4064/89)