Mål C-272/17: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 23 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – K.M. Zyla mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för arbetstagare — Likabehandling — Inkomstskatt — Socialförsäkringsavgifter — Arbetstagare som under kalenderåret har lämnat den medlemsstat i vilken vederbörande har varit anställd — Socialförsäkringsavdraget fastställs proportionellt mot försäkringsperiodens längd)