P8_TA(2018)0423 Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) P8_TC1-COD(2017)0114 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/…, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Text s významom pre EHP)