Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1712 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1013 για την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα