Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/981 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την ανανέωση της άδειας παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger CBS 109.713 και ενδο-1,4-β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus niger DSM 18404 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για είδη πουλερικών, διακοσμητικά πτηνά και απογαλακτισμένα χοιρίδια (κάτοχος της άδειας: BASF SE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 271/2009 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1068/2011 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)