Vec C-126/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Článok 4 ods. 2, článok 5 a článok 6 ods. 1 — Podmienka definujúca hlavný predmet zmluvy — Zmluva o pôžičke poskytnutej v cudzej mene — Obsah pojmu „vyjadrené jasne a zrozumiteľne“ — Vyhlásenie čiastočnej alebo úplnej neplatnosti zmluvy)