Sprawa C-126/17: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – ERSTE Bank Hungary Zrt / Orsolya Czakó (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Ochrona konsumentów — Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — Artykuł 4 ust. 2, art. 5 i art. 6 ust. 1 — Warunki określające główny przedmiot umowy — Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej — Zakres pojęcia „warunków wyrażonych prostym i zrozumiałym językiem” — Nieważność części lub całości umowy)