Zaak C-126/17: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 22 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék — Hongarije) — ERSTE Bank Hungary Zrt / Orsolya Czakó (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Bescherming van de consumenten — Richtlijn 93/13/EEG — Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten — Artikel 4, lid 2, artikel 5 en artikel 6, lid 1 — Bedingen tot bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst — Leningsovereenkomst in vreemde valuta — Draagwijdte van het begrip „duidelijk en begrijpelijk opgesteld” — Gedeeltelijk of geheel ongeldige overeenkomst)