Υπόθεση C-126/17: Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 22ας Φεβρουαρίου 2018 [αίτηση του Fővárosi Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ERSTE Bank Hungary Zrt κατά Orsolya Czakó (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Προστασία των καταναλωτών — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές — Άρθρο 4, παράγραφος 2, άρθρο 5 και άρθρο 6, παράγραφος 1 — Ρήτρες με τις οποίες καθορίζεται το κύριο αντικείμενο της συμβάσεως — Σύμβαση δανείου συνομολογηθείσα σε ξένο νόμισμα — Εύρος της έννοιας «διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό» — Μερική ή ολική ακυρότητα της συμβάσεως)