Απόφαση (ΕΕ) 2020/1581 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, που συστάθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, όσον αφορά την επικαιροποίηση του παραρτήματος XIII (Προσέγγιση της τελωνειακής νομοθεσίας) της συμφωνίας