Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1879 z dnia 4 listopada 2019 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego (Vallagarina (ChOG))