Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))