Mål T-238/20: Tribunalens dom av den 17 februari 2021 – Ryanair mot kommissionen (”Statligt stöd – Marknaden för lufttrafik i Sverige, från Sverige och till Sverige – Kreditgarantier till flygföretag i samband med covid-19-pandemin – Beslut om att inte göra invändningar – Tillfällig ram för statliga stödåtgärder – Åtgärd som syftar till att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi – Frihet att tillhandahålla tjänster – Likabehandling – Proportionalitet – Krav på innehav av en operativ licens utfärdad av svenska myndigheter – Någon avvägning mellan stödets gynnsamma effekter och dess negativa effekter på handeln och upprätthållandet av en icke-snedvriden konkurrens har inte gjorts – Artikel 107.3 b FEUF – Ratio legis – Motiveringsskyldighet”)