Дело T-238/20: Решение на Общия съд от 17 февруари 2021 г. — Ryanair/Комисия (Държавни помощи — Пазар на въздушния транспорт на територията на Швеция, от Швеция и към Швеция — Гаранции по заеми в подкрепа на авиокомпаниите в рамките на пандемията от COVID-19 — Решение да не се повдигат възражения — Временна рамка за мерки за държавна помощ — Мярка, предназначена за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка — Свободно предоставяне на услуги — Равно третиране — Пропорционалност — Критерий за притежаване на лиценз, издаден от шведските органи — Липса на съпоставяне на положителния ефект на помощта с отрицателните ѝ последици за условията на търговия и за поддържане на ненарушена конкуренция — Член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС — Ratio legis — Задължение за мотивиране)