Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 maja 1993 r. # Johannes Peter przeciwko Hauptzollamt Regensburg. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht München - Niemcy. # Dodatkowa opłata wyrównawcza do mleka. # Sprawa C-290/91. TITJUR Peter