/* */

Pisemne zapytanie E-009599/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) do Komisji. Problemy z interpretacją rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadku osób otrzymujących dwie emerytury – pytanie dodatkowe