TITJUR Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 28 czerwca 2007 r. # Planzer Luxembourg Sàrl przeciwko Bundeszentralamt für Steuern. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Köln - Niemcy. # Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 17 ust. 3 i 4 - Zwrot podatku VAT - Ósma dyrektywa - Zwrot podatku VAT na rzecz podatników niemających siedziby na terytorium danego kraju - Artykuły 3 lit. b) i 9 akapit drugi - Załącznik B - Zaświadczenie o opodatkowaniu - Doniosłość prawna - Trzynasta dyrektywa VAT - Zwrot podatku VAT na rzecz podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty - Artykuł 1 pkt 1 - Pojęcie "przedsiębiorstwa w celu realizacji transakcji handlowych [siedziby dla celów wykonywania działalności gospodarczej]. # Sprawa C-73/06. Planzer Luxembourg