Υπόθεση C-706/19 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 οι CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC κ.λπ. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 11 Ιουλίου 2019 στην υπόθεση T-522/15, CCPL κ.λπ. κατά Επιτροπής