2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2013, kuriuo nustatoma, kad 1,7,7-trimetil-3-(fenilmetilen)biciklo[2.2.1]heptan-2-onas (3-benzilidenkamparas) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą (Tekstas svarbus EEE.)