Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2013 на Комисията от 14 декември 2018 година за идентифициране на веществото 1,7,7-триметил-3-(фенилметилен)бицикло[2.2.1]хептан-2-он (3-бензилиден камфор) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП.)