Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2120 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1964 όσον αφορά την έγκριση παρασκευάσματος μοντμοριλλονίτη-ιλλίτη ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)