Förenade målen C-508/18, C-82/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court, High Court (Irland) — Verkställighet av europeisk arresteringsorder gentemot OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 6.1 — Begreppet utfärdande rättslig myndighet — Europeisk arresteringsorder utfärdad av åklagarmyndigheten i en medlemsstat — Ställning — Subordinationsförhållande gentemot ett organ i den verkställande makten — Justitieministerns behörighet att i ett enskilt ärende ge anvisningar — Avsaknad av garanti för oavhängighet)