spojené veci C-508/19 a C-82/19 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. mája 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Supreme Court a High Court — Írsko) — Výkon európskych zatykačov vydaných na OG (C-508/18) a PI (C-82/19 PPU) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Justičná a policajná spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 6 ods. 1 — Pojem „súdny orgán vydávajúci zatykač“ — Európsky zatykač vydaný prokuratúrou členského štátu — Postavenie — Existencia podriadenosti voči orgánu výkonnej moci — Právomoc ministra spravodlivosti udeľovať individuálne pokyny — Neexistencia záruky nezávislosti)