Sujungtos bylos C-508/18 ir C-82/19 PPU: 2019 m. gegužės 27 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Supreme Court, High Court (Irlande) (Airija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderių, išduotų dėl OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Europos arešto orderis — Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR — 6 straipsnio 1 dalis — Sąvoka „išduodančioji teisminė institucija“ — Valstybės narės prokuratūros išduotas Europos arešto orderis — Statusas — Pavaldumo vykdomosios valdžios institucijai buvimas — Teisingumo ministro įgaliojimai duoti konkretų nurodymą — Nepriklausomumo užtikrinimo nebuvimas)