Решение за изпълнение (EC) 2020/1562 на Комисията от 26 октомври 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 по отношение на хармонизираните стандарти за някои радиосъоръжения за усъвършенстваните системи за ръководство наземно движение и управление, първичните радари за наблюдение, приемниците при звуково разпръскване, съоръженията за международни мобилни телекомуникации и фиксираните радиосистеми