Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5773 — Qatar Petroleum/General Electric Company/PII Group) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ