Απόφαση αριθ. 64 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο της 6ης Ιουλίου 2020 σχετικά με εσωτερικούς κανόνες που αφορούν περιορισμούς ορισμένων δικαιωμάτων υποκειμένων δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της EASO